بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن

افرادبربررسيبررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرنتاثيرتنيدگيدانلود بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرنسالممتبلوافراد

رفتن به سایت اصلی

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن

نوع فایل: word
قابل ویرایش  86 صفحه
 
چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال بررسي تاثير تنيدگي در افراد سالم و افراد مبتلا به بيماري ميگرن در تهران مي باشد . فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذشته شدند عبارتند از:
فرضيه اول : مقايسه تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد مبتلا به ميگرن و فرضيه دوم : مقايسه تاثير تنيدگي در بين زنان  و مردان داراي سردردهاي ميگرني!
گروه نمونه ي اين پژوهش شامل 60 نفر از افرادي هستند كه 30 نفر افراد سالم و 30 نفر افراد مبتلا به سردردهاي ميگرني مي باشد كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند و بر روي آنها آزمون استرس انجام شد كه پس از آن از روش (t) استفاده شده كه نتيجه بدست آمده به شرح زير مي باشد :
تاثير تنيدگي بر افراد مبتلا به بيماري ميگرن بيشتر مي باشد.
تاثير تنيدگي بر زنان ميگرني بيشتر ا ز مردان ميگرني است.
 
مقدمه:
بطور كلي تعاريف گوناگوني از فشار عصبي و رواني به مفهوم استرس «تنيدگي» شده است. تنيدگي مجموعه واكنش هاي عمومي فر نسبت به عوامل ناسازگاري و پيش بيني نشده داخلي و خارجي است بد نگيرند كه هر گاه تعادل فرد به علت عواملي محيطي از بين برود استرس پديد مي آيد. استرس گاهي سبب آسيب رواني فرد و سازمان مي شود و باعث مي شود كه بدان وظايفي كه به طور عادي و به سادگي انجام مي دهد با دشواري بيشتر انجام دهد.(رسول زاده 1375)
بررسي تاثير تنيدگي بر انسان يكي از گسترده ترين قلمدادهاي پژوهشي را در عصر حاضر تشكيل مي دهد تنيدگي «استرس» مي تواند بر اثر عوامل متعددي كه عوامل تنيدگي زا ناميده شده اند به وجود آيد و تغييرات عمده اي را در ارگانيزم ايجاد كند. هر وضعيتي كه براي فرد با آسايش او تهديد كننده به حساب آيد از آن جهت كه وي را مجبور به استفاده از توانايي خود در مقابله با آن مي كند «تنيدگي» ناميده مي شود. عوامل تنيدگي زا نه تنها شامل بحرانهاي شديد مثل : جنگ، طلاق، … و وقايع معمولي روزانه مثل انتظار كشيدن در صف، خريد وسايل ضروري، اختلافات زناشويي و … است بلكه مشكلات روزمره و درگيريهاي خفيف زندگي را نيز در بر مي گيرد. از سوي ديگر بين تنيدگي و اضطراب رابطۀ تنگاتنگي وجود دارد كه متمايز كردن اين دو را بسيار دشوار مي سازد و به موازات افزايش تنيدگي و به دليل فراواني عوامل تنيدگي زا در زندگي امروزي بشر كه حاصل صنعتي شدن جوامع است. اضطراب نيز به طور گسترده زندگي بشر را فرا گرفته تنيدگي در تمام قسمتهاي ارگانيزم انسان اثر مي گذارد. حالتهاي تنيدگي همانند اضطراب ممكن است به صورت مختلف فيزيولوژيكي، رفتاري و شناختي متجلي گردند.(رسول زاده 1375)
مهمترين پاسخ هاي بدني تنيدگي، پاسخ هاي سيستم خود مختار، غدد درون ريز و سيستم ايمني بدن هستند. آنچه مسلم است تفاوتهاي فردي زيادي در چگونگي مقابله با تنيدگي وجود دارد. يك عامل تنيدگي زا در دو فرد و حتي در يك فرد در زمانهاي مختلف اثر يكساني ندارند. يكي از مهمترين دلايل اين تفاوت را بايد در ساختارهاي ژنتيكي و ارگانيكي افراد جستجو كرد. در بعضي خانواده ها سيستم اعمال ها و احساس ضعيفتر مي باشد. يكي از شايع ترين پاسخ هاي بدني تغييراتي است كه در عملكرد سيستم قلبي، عروقي و عضلاني به وجود مي آيد، كه به صورت هاي مختلف مشاهده مي شود. اختلال در كاركرد قلب، فشار خون اساسي، بروز انواع دردهاي مزمن در عضلات مختلف و بروز انواع سردردها و… در واقع جزء پاسخهاي بدني اين دو سيستم به تنيدگي محسوب مي شوند. همه ساله ميليون ها نفر در جهان به علت عارضه سردرد به پزشكان و متخصصان مختلف مراجعه مي كنند. پژوهشهاي گسترده اي نشان داده اند كه عارضه سردرد به علل مختلف مانند گشاد شدن رگها «سردرد ميگرني» . فشار ماهيچه هاي پيشاني (سردردهاي ناشي از تنش) و يا تغييرات فشار درون جمجمه اي و… ايجاد مي شود. (1) (رسول زاده 1375)
سردردهاي عروقي كه شامل سردردهاي ناشي از واكنش غير عادي شريانهاي مغزي است بيشترين فراواني را در مقايسه با ديگر سردردها بعد از سردرد تنشي دارند.(2)
حدود 50 درصد از كساني كه به متخصصان و يا كلينيك هاي مربوط به سردرد مراجعه  مي كنند به سردردهاي عروقي مبتلا هستند كه به اين سردردها «سردرد ميگرني » مي گويند. شريانهاي مغزي كه منجر به بروز سردرد ميگرني مي شود وجود تنيدگي و اضطراب و افسردگي است. گر چه عوامل ديگر هم در بروز ميگرن موثر هستند(3)
(1) رسول زاده طباطبايي، كاظم، بررسي ويژگي هاي شخصيتي مبتلايان به ميگرن و مقايسه تاثير دارد و درمان گري با روش آزمون تنش زدايي تدريجي همراه با پسخوراند زيستي در اين بيماران. پايان نامه دكترا، تهران، دانشگاه تربيت مدرس 1375
(2) عبادزاده كرماني، محمد، ميگرن بلاي قرن ما، انتشارات عارف 1360
(3) رسول زاده طباطبايي، بررسي ويژگي هاي شخصيتي …. 
به طور كلي بيماران ميگرني معمولاً افرادي جاه طلب و كمال جو هستند كه دوست دارند بر طبق نقشه زندگي كنند نسبت به خود عيب جو و انتقاد گر مي باشند و متعددند كه نسبت به ديگران نيز عيب جويي نمايند و احتياج دارند كه نسبت به ديگران جلو تر باشند. اين بيماران غالباً در مقابل ناكاميها كه از ارتباطشان با مردم حاصل مي شود به صورت خشم و رنجش دائم كه مسلماً تخليه كافي نخواهد شد واكنش مي كنند ولي اينكه چرا واكنش عاطفي در يك تن بر شريانهاي جمجمه تاثير مي گذارد و مثلاً سبب انقباض عضلات اين ناحيه نمي شود. سؤالي است كه تا كنون جوابش پيدا نشده است.
گاهي اثر استرس هاي وارد شده بر فرد تا مدت ها باقي مي ماند و فرد با به خاطر آوردن آنها يا ديدن چيزهايي مشابه مجدداً دچار استرس مي گردد. (گيديجا كها نا 1382)
 
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول :كليات
مقدمه
طرح مساله 
اهداف پژوهش 
ضرورت تحقيق 
فصل دوم : نگاهي به تاريخچه هاي پژوهش 
مقدمه
ادبيات تحقيق ( استرس ) 
پيشينه نظري ( استرس) 
تعريف سردرد هاي ميگرني 
انواع سردرد 
سردرد شرياني از نوع ميگرن 
تعريف ميگرن ( تاريخچه ) 
نشانه هاي ميگرن 
ميگرن چند مرحله دارد 
فراواني سردرد ميگرن 
انواع مختلف ميگرن 
ميگرن كلاسيك 
ميگرن چشمي 
ميگرن بازيلر 
ميگرن يائسكي 
علت شناسي 
اختلالات عروق مغز 
احتلالات زيست – شيميايي 
خواب 
عوامل روانشناختي 
تشخيص اختراقي 
درمان گري ميگرن 
ساير روشهاي درمان گري
پيشينه تحقيق
تحقيقات صورت گرفته در خارج از ايران 
تحقيقات صورت گرفته در ايران 
فصل سوم : روش تحقيق 
مقدمه 
جمعيت هدف 
روش اجرا 
روش آماري 
فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه 
يافته ها وتجريه و تحليل داده ها
جدول 2-4 مقايسه تاثير تنيدگي بر افراد سالم وداراي سردرد ميگرني 
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 
نتيجه گيري
بحث درمورد يافته هاي تحقيق 
محدوديت ها و پيشنهادات 
پيشنهادات 
منابع
ضمائم
 
منابع ومأخذ:
1)آزاد ، حسين 1374 آسيب شناسي رواني انتشارات بعثت ، تهران
2)اتكنيسون ، ريتا و همكاران 1373 ترجمه محمد تقي براهني و ديگران ، زمينه روان شناسي ، انتشارات رد ، جلد دوم ، تهران
3)استورا 1377 ترجمه پريرخ دادستان ، تنيدگي يا استرس بيماري جديد قرن ، تهران
4)پور افكاري ، نصرت اله 1373 فرهنگ جامع انگليسي ، فارسي روان شناسي انتشارات فرهنگ معاصر ، تهران
5)رسول زاده ، طباطبايي ، كاظم 1375 بررسي ويژگي هاي شخصيتي مبتلايان به ميگرن و مقايسه تاثير دارو درمان گري با روش آموزش تنش زدايي تدريجي همراه با پسخوراند زيستي در اين بيماران ، پايان نامه دكترا ، دانشگاه تربيت مدرس
6)رودلفولا ، 1373 ترجمه پريوش اخوان ، ميگرن ، انتشارات اسلاميه ، تهران
7)سلطان زاده ، اكبر 1367 ميگرن و ساير دردهاي به زبان ساده براي همه . انتشارات چاپخانه زندگي تهران
8)سليماني ، داريوش 1362 بيماري هاي مغز و اعصاب انتشارات جهان شاهي ، تهران
9)صفايي ، مريم 1381 شيوه هاي مقابله با استرس و پيشرفت تحصيلي واحد ابهر
10)عشقي ، پروانه 1381 استرس و ترتيب تولد ابهر دانشگاه آزاد اسلامي ابهر
11)عبادزاده كرماني ، محمد 1360 ميگرن بلاي قرن ما انتشارات عارف
12)كاپلان سادوك ، بنيامين 1372 ترجمه نصرت اله پور افكاري ، چكيده روان پزشكي باليني انتشارات آزاده ، تهران.
13)كلمني ، ورنون 1374 ترجمه محمد رضا نيكخو – فشار رواني و راههاي مقابله با آن انتشارات آزاده – تهران 
14)گنجيان ، حميد 1369 سردردهاي ميگرني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
15)گيريجا كهانا 1382 ترجمه قند هاري راههاي مقابله با استرس
ويكلسنون 1380 ترجمه فرهاد همت خواه – ميگرن و انواع آن

 • تحقیق در مورد نقاشي ديواري 81 ص

  تحقیق در مورد نقاشي ديواري 81 ص 81, تحقیق, تحقیق در مورد نقاشي ديواري 81 ص, دانلود تحقیق در مورد نقاشي ديواري 81 ص, ديواري, ص, مورد, نقاشي, نقاشي ديواري 81 ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نقاشي…

 • تحقیق در مورد شرکتها ‏، بنگاههاي اقتصادي ، بازرگانان و آرمان توسعه هزاره 77 ص

  تحقیق در مورد شرکتها ‏، بنگاههاي اقتصادي ، بازرگانان و آرمان توسعه هزاره 77 ص ‍, اقت, بازرگانان و آرمان توسعه هزاره 77 ص, بنگاههاي, بنگاههاي اقتصادي, تحقیق در مورد شرکتها ‏, دانلود تحقیق در مورد شرکتها ‏, شرکتها رفتن…

 • تحقیق در مورد دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران 117 ص

  تحقیق در مورد دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران 117 ص آزمايشگ, تحقیق در مورد دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران 117 ص, دانلود تحقیق در مورد دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ایران 117…

 • پاورپوینت در مورد فرمان هیدرولیک

  پاورپوینت در مورد فرمان هیدرولیک پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فرمان هیدرولیک, دانلود پاورپوینت در مورد فرمان هیدرولیک, فرمان, فرمان هیدرولیک, مورد, هیدرولیک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فرمان هیدرولیک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد پمپهای گریز از مرکز

  تحقیق در مورد پمپهای گریز از مرکز از, پمپهای, پمپهای گریز از مرکز, تحقیق, تحقیق در مورد پمپهای گریز از مرکز, دانلود تحقیق در مورد پمپهای گریز از مرکز, گریز, مرکز, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پمپهای…

 • پاورپوینت در مورد شیمی چهارم دبیرستان بخش 1 سینتیک (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد شیمی چهارم دبیرستان بخش 1 سینتیک (تحقیق دانش آموزی) 1, بخش, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد شیمی چهارم دبیرستان سرعت متوسط تولید و مصرف (تحقیق دانش آموزی), چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد شیمی چهارم دبیرستان سرعت متوسط تولید…

 • پاورپوینت در مورد طیف بیماریها و دامنه عفونت

  پاورپوینت در مورد طیف بیماریها و دامنه عفونت بیماریها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد طیف بیماریها و دامنه عفونت, دامنه, دانلود پاورپوینت در مورد طیف بیماریها, طیف, طیف بیماریها و دامنه عفونت, عفونت, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در…

 • پاورپوینت در مورد علم زندگانی (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد علم زندگانی (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد علم زندگانی (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد علم زندگانی (تحقیق دانش آموزی), زندگانی, علم, علم زندگانی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در…

 • پاورپوینت در مورد فارسی اول دبستان

  پاورپوینت در مورد فارسی اول دبستان اول, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فارسی اول دبستان, دانلود پاورپوینت در مورد فارسی اول دبستان درس یازدهم (تحقیق دانش آموزی), دبستان, فارسی, فارسی اول دبستان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فارسی…

 • مقاله مختصری درباره هنر و روشهای طلا جواهر سازی 10ص

  10صجواهردانلود مقاله مختصری درباره هنر و روشهای طلا جواهر سازی 10صدربارهروشهایسازیطلامختصریمختصری درباره هنر و روشهای طلا جواهر سازی 10صمقالهمقاله مختصری درباره هنر و روشهای طلا جواهر سازی 10صهنرو رفتن به سایت اصلی مقاله مختصری درباره هنر و روشهای طلا جواهر…